مفهوم «آیه‏»

آیه، به معناى علامت است، زیرا هر آیه از قرآن نشانه‏اى بردرستى سخن حق تعالى است‏یا آن که هر آیه مشتمل بر حکمى از احکام شرع یا حکمت و پندى‏است که بر آن‏ها دلالت دارد:

و لقد انزلنا الیک آیات بینات و ما یکفر بها الا الفاسقون (1) و تلک آیات الله نتلوها علیک‏بالحق و انک لمن المرسلین (2) و ...کذلک یبین الله لکم الآیات لعلکم تتفکرون (3) .

جاحظ گوید:«خداوند کتاب خود را-کلا و بعضا-بر خلاف شیوه عرب‏نام گذارى کرد و تمام آن را قرآن نامید.چنان که عرب مجموع اشعار یک شاعر رادیوان مى‏گوید.و بعض(پاره)آن را مانند قصیده دیوان،سوره و بعض سوره را مانندهر بیت قصیده،آیه نامیده و آخر هر آیه را مانند قافیه در شعر،فاصله گویند» (4) .

راغب اصفهانى مى‏گوید:«آیه،شاید از ریشه‏«ای‏»گرفته شده باشد،زیرا آیه‏است که روشن مى‏کند:ایا من ای،کدام از کدام است‏»ولى صحیح آن است که از«تایی‏»اخذ شده باشد،زیرا تایی به معناى تثبب و پایدارى است.گویند:«تای ای‏ارفق،مدارا کن،آرام باش‏»و شاید از«اوی الیه‏»گرفته شده باشد،به معناى پناه بردن‏و جاى گزین کردن و هر ساختمان بلندى را آیه گویند: ا تبنون بکل ریع آیة تعبثون (5) ،در زمین‏هاى مرتفع ساختمان‏هاى بلندى به پا مى‏دارید و بیهوده کارى مى‏کنید».

سپس گوید:«هر جمله‏اى از قرآن را که بر حکمى از احکام دلالت کند آیه گویند،خواه سوره کامل باشد یا چند فصل یا یک فصل از یک سوره،و گاه به یک کلام کامل‏که جدا از کلام دیگر باشد آیه گویند.به همین اعتبار آیات سوره‏ها قابل شمارش‏است و هر سوره را مشتمل بر چند آیه گرفته‏اند» (6) .

لازم است‏به طور اختصار یاد آور شویم که اشتمال هر سوره بر تعدادى آیات،یک‏امر توقیفى است.و کوچک‏ترین سوره-سوره کوثر-شامل بر سه آیه است.وبزرگ‏ترین سوره-سوره بقره-شامل بر 286 آیه است.به هر تقدیر کم یا زیاد بودن‏آیه‏هاى هر سوره با دستور خاص پیامبر اکرم صلى الله علیه و آله انجام گرفته و هم چنان بدون دخل‏و تصرف تاکنون باقى است،و در این امر سرى نهفته است که مربوط به اعجاز قرآن و تناسب آیات مى‏باشد.

پى‏نوشتها:

1- بقره 2:99.

2- بقره 2:252.

3- بقره 2:266.

4- الاتقان،ج 1،ص 143.

5- شعراء 26:128.

6- المفردات،ذیل ماده‏«اى‏».


X