معناى سوره

کتاب: آشنایى با قرآن جلد 4 صفحه 8

نویسنده: استاد مرتضى مطهرى

معناى «سوره‏» را مى‏دانید، هر قطعه‏اى از آیات قرآن که با یک «بسم الله‏» شروع مى‏شود و بعد پایان مى‏پذیرد به طورى که بعد از آن، «بسم الله‏» دیگرى هست، این قطعه را «سوره‏» مى‏گویند.

قرآن از کتابهایى است که فصل، باب و بخش ندارد ولى قطعه قطعه شدنش به صورت سوره سوره بودن است و هر سوره با یک «بسم الله‏» آغاز مى‏شود و «بسم الله‏» آغاز قطعه بعد نشان دهنده پایان سوره قبلى است و مى‏گویند کلمه «سوره‏» از همان ماده‏اى است که کلمه «سور» وضع شده است.در زبان عرب آن حصارى را که دور شهرها مى‏کشیدند که یک شهر را در داخل خودش قرار مى‏داد و یک حائطى بود-یعنى یک دیوارى بود-که بر تمام شهر یا قصبه و یا ده احاطه داشت، سور مى‏گفتند، «سور البلد» دیوار مرتفعى بود که دور یک شهر مى‏کشیدند.کانه هر سوره‏اى در داخل یک حصار قرار گرفته است، از این جهت‏به آن «سوره‏» مى‏گویند.قرآن را هم خود پیغمبر سوره سوره کرده است نه اینکه بعد مسلمین آن را سوره سوره کرده باشند.از اولى که قرآن نازل شد، به صورت سوره سوره نازل شد.


X