ردیف موضوع اجرا حجم
(
KB)

 

1 ریحانه المصطفی 851

 

2 یاابن امی جارت الدنیا علینا 316

 

3 هذا علیٌ مع الرسول 430

 

4 مهلاً مهلاً    یاابن الزهرا 793

 

5 حسین حسین حسین 705

 

6 حمایه الدخل یاحسین 809

 

7 الک گلبی انفجع عبدالله 690

 

8 یلگاصد قبرالحسین 585

 


X