بانک زمان
پروانه ها ارزش وقت را بهتر می فهمند

 

خیلی از پروانه ها فقط یک روز عمر می کنند. به همین دلیل وقت را بهتر از آدمها

می فهمند. اگر بنا بود آدمها هم صبح تولد شوند و غروب با رتن خورشید بمیرند

حتماْ برای هر ثانیه شان خیالتی داشتند.

اما اغلب آدمها با اینکه هزاران طلوع و غروب خورشید را تلف می کنند باز به وقت

مرگ به بهانه آرزویی محال می خواهند یک روز بیشتر زنده بمانند. 

- ارزش یک سال را از دانش آموزی بپرس که در امتحانات آخر سال رد شده و قرار

 است یک سال دیگرکتابهای تکراری را ورق بزند

- ارزش یک ماه را از مادری بپرس که طفل نارسش فقط یک ماه زودتر به دنیا آمده و

 حالا چکیده ۸ ماه آرزو های طلایی اش زیر چادر اکسیژن تلف شده است.

- ارزش یک هفته را از نویسنده هفته نامه ای بپرس که همه هفته گذشته سرش

شلوغ بوده و در آغاز هفته جدید باید گزارشش روی میز سر دبیر باشد.

- ارزش یک ساعت را از دو چشم انتظاری بپرس که برای دیدن هم سر قرار لحظه

 شماری می کنند.

- ارزش یک دقیقه را از مسافر جا مانده ای بپرس که یک دقیقه پیش قطارش بدون او 

راه افتاد.

- ارزش یک ثانیه را از کسی بپرس که فقط یک ثانیه ترمزش دیر گرفت و حالا به

جسدی کف خیابان خیره شده است.

- ارزش یک صدم ثانه را از دونده ای بپرس که در المپیک نقره گرفت.

 هر دقیقه را مثل گنج ذخیره کن زمان برای کسی صبر نمی کند.


X